RPIC.tv -WomanActivity
Výstupy projektu Business Women PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 May 2015 20:13

Výstupy projektu Business Women:

1) Vizualizácia - BOOK (.pdf 6Mb)

2) Charta kvality BW (.pdf 306kb)

3) Príklady dobrej praxe BW (.pdf 981kb)

 
Krátka charakteristika projektu PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 April 2010 08:59

RPIC Trebišov je jedným z piatich partnerov zúčastňujúcich sa na realizácii tohoto projektu. Mimo neho sú v parterstve:
ACTIV CONSEIL z mesta Avignon vo Francúzsku – leade rpartner
ttg team training GmbH z mesta Tübingen v Nemecku
Ayntamiento de Santa Cruz de La Palma v Španielsku
BOUTIQUE DE GESTION PRO GESTION PARTNER z LES ABYMES vzámorskom území Francúzska

Podnikanie v Európe je v súčasnej dobe v prevažnej miere mužskou záležitosťou. Ak sa však ženy rozhodnú pustiť do tohto dobrodružstva, miera životaschopnosti ich podnikov je vyššia ako u mužov. Tento projekt si dáva za cieľ oceniť iniciatívy žien v zakladaní podnikov, hlavne žien, ktoré pochádzajú z migrácie. Prostriedkom ocenenia bude vyhľadávanie dobrej praxe umožňujúcej týmto «podnikateľom» s úspechom zvládnuť možné prekážky.

Pôjde tiež o patronát (doprovod) v zúročovaní získaných poznatkov, o uvažovanie o európskom spôsobe uznávania schopností (kompetencií) využitých v praxi pri zakladaní podniku, o vytvorenie nástroja na hodnotenie schopností rozvíjaný v tomto rámci. Či sa bude jednať o manažérske, účtovnícke, administratívne schopnosti, všetky sú kľúčové pre úspech v podnikaní. Je vítané, ak sa vytvorí systém prostriedkov, ktoré ich umožnia mobilizovať pri zakladaní podniku. Brzdy, brániace zakladaniu podnikov ženami by mali byť odstránené.

Partnerstvo zmapuje možné miestne iniciatívy a preskúma potenciál budúcich podnikateliek. Partneri predstavia svoje metodiky hodnotenia vrodených schopností pre podnikanie, svoje spôsoby odhaľovania vedomostí, zručností a postojov. Budú sa zaoberať výmenou poznatkov, dobrej praxe a skúseností.
 
CIELE PARTNERSTVA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 April 2010 09:08

Všeobecný cieľ nášho partnerstva je dvojaký:
- poskytnúť partnerom - ktorí sa zaoberajú podporou zakladania podnikov - metodické pomôcky umožňujúce spozorovať a získať kľúčové kompetencie potrebné na maximalizovanie šancí na úspech v podnikaní, tak aby podniky dlhodobo existovali,
- stimulovať zakladanie podnikov ženami, predovšetkým ženami pochádzajúcimi z migrácie, prostredníctvom odstraňovania súčasných bŕzd.
Témy a problematika, ktorá bude v projekte riešená:
- spoločenský „výťah“ nefunguje, pre ženy nie je podnikanie tak ľahko dostupené ako pre mužov. Jeden z hlavných bodov projektu je rozpracovať smery rozvoja umožňujúce ženám zakladať solventné firmy, prinášajúce bohatstvo (to znamená, umožňujúce slušný príjem); aktuálna tendencia je zakladať malé podnikateľské subjekty nezodpovedá požiadavkám trhu, pretože tieto rentabilnú sú len vtedy, keď ponúkané služby sa týkajú širokej klientely.
Pôjde o preverenie všetkých možností podnikateľských aj možností združovania sa podnikateľov, ktoré podporia podnikateľského ducha v kolektívnom kontexte.
- zručnosti získané v pozorovaní, transfery a mobilizácií kľúčových kompetencií počas zakladania podnikov neboli dostatočne zhodnotené. Pôjde o výmenu skúseností, jednotlivými partnermi používaných metód v hodnotení vrodených kompetencií na podnikanie a uvažovanie o celoeurópskom spôsobe jasného definovania týchto komeptencií.
 
PROSTREDIE PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 April 2010 09:01

1) Francúzsko

Activ conseil je združenie zaoberajúce sa zakladaním podnikov a tvorbou nových pracovných miest. V čase, keď pracovné miesta sú tvorené prostredníctvom zakladania nových podnikov, je o to dôležitejšie správne sa rozhodnúť už na začiatku procesu, aby boli zaručené čo najlepšie vyhliadky na úspech, už od prvých rokov po založení podniku. Pomáhame a poskytujeme rady v procese zakladania podnikov, bez ohľadu na stav rozpracovanosti podnikateľskej myšlienky. V každom okamihu sú naši poradcovia pripravení načúvať a ponúkajú nástroje a metódy, ktoré nielen umožnia pripraviť založenie podniku ale aj zabezpečiť dôveru a samostatnosť, aby sa podnikateľská činnosť stala radosťou a nie obmedzením. V takomto duchu chceme rozvíjať projekt “Womanactivity”, a pozornosť venovať zvlášť tým projektom, ktoré pripravujú ženy.

2) Nemecko


Naša organizácia má za úlohu podporovať a poskytovať poradenské služby pre dospelých v procese ich integrácie a opätovnej integrácie na trh práce, podporu podnikateľom, kariérne poradenstvo a podporu žien, ktoré majú rozličné typy problémov (sociálne, ekonomické, rodinné, zdravotné), vzdelávanie učiteľov a odborníkov z oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, odborné vzdelávanie v oblasti techník pre jednotlivca alebo skupiny, ako dosiahnuť stanovené ciele v práci alebo v štúdii. Tím lektorov poskytuje jazykové vzdelávanie, odborné vzdelávanie pre sektor služieb, vyššie všeobecné vzdelávanie ako aj poradenstvo a kaučing. Medzi našimi učiacimi sú muži aj ženy, nezamestnaní, imigranti... Okrem iného sme podnietili projekty spolupráce na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni: vzdelávací tím vytvoril širokú regionálnu sieť a koordinuje projekty týkajúce sa napríklad marketingových stratégií alebo riadenia kvality (podporované Európskym sociálnym fondom).

Ako partneri alebo ako vedúci partneri európskych projektov sme zaviedli vzdelávanie v európskom meradle a sami sme zlepšili svoj profil interkultúrnych kompetencií. Rozvíjame metódy, techniky a špecifické nástroje pre prácu s nezamestnanými ženami budúcimi podnikateľkami, rozvíjame check-listy a dotazníky, týkajúce sa obsahu a plánu podnikania, dotazníky týkajúce sa práva, právnej formy podniku, účtovníctva, marketingu, kompetencií…

3) Hlavným cieľom Mestskej rady v Santa Cruz de La Palma je stimulovanie tvorby nových pracovných miest a podporovať socio-ekonomický rozvoj mesta Santa Cruz de La Palma, ďalej podpora a zvýšenie dynamiky pri zamestnávaní, optimalizácia a koordinácia rozvoja ľudských a materiálnych zdrojov pri tvorbe pracovných miest a pri vzdelávaní. Poskytuje rady a propaguje vzdelávanie pre trh práce, vytvára a realizuje lokálne projekty v záujme zvýšenia miery zamestnanosti a podporuje zakladanie nových podnikov cez súkromné alebo verejné organizácie.

4) Slovenská republika
Naše aktivity sú rozličné. Poskytujeme rady pre rozvoj podnikov ako aj verejnosti. Fungujeme ako regionálne poradenské a informačné centrum. Našimi cieľovými skupinami sú ľudia, ktorí majú problémy s hľadaním zamestnania, hlavne ženy. Tento projekt veľmi dobre zapadá do našej náplne a my očakávame od neho veľa, nakoľko nám umožní vymeniť si skúsenosti s partnermi z iných krajín a aj naši zamestnanci sa budú môcť obohatiť o tieto výmeny.

5) BOUTIQUE DE GESTION, PRO GESTION PARTNER (Poradenské centrum na ostrove Guadeloupe, v Karibskom mori ; obdobné centrum ako RPIC na Slovensku)
Poradenské centrum sa zúčastnilo, v rámci iniciatívy Equal viacerých nadnárodných stretnutí s viacerými európskymi partnermi. Toto bola pre nás výnimočná skúsenosť a veľmi by sme si želali pokračovať týmto smerom: solidarita, výmena skúseností medzi odborníkmi v rovnakej oblasti alebo rovnakej tematike. Náš záujem o spoluprácu v tomto projekte spočíva vo :
- výmene s inými krajinami: nástroje, pomôcky, vedomosti,…
- výmeny na viaceré témy: vzájomné odovzdanie si poznatkov medzi odborníkmi,
- lepšie poznanie politík aplikovaných v jednotlivých krajinách a fungovanie inštitúcií,
- tvorba partnerstva,
- spoločná realizácia projektov, atď.